αποκομίζομαι


αποκομίζομαι
αποκομίζομαι, αποκομίστηκα βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.